33°C
ANTALYA HAVA DURUMU33°C Çok Bulutlu
BİZE ULAŞIN telefon

Dernek Tüzüğü

- +

AKDENİZ GAZETECİLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

 

Bölüm: I

KURULUŞ

 

Federasyonun Adı ve Merkezi

MADDE 1 – Federasyonun adı Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’dur. Kısaltılmış adı AGF’dir. Federasyonun genel merkezi Antalya’dır. Federasyon gerekli gördüğü illerde temsilcilikler açabilir.

 

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun Amacı

MADDE 2 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun amaçları şunlardır:

İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek, kültürel gelişmelerine, ekonomik ve sosyal refah düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmak.

Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.

 

Amaç İçin Yapılacak Çalışmalar:

MADDE 3 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 1. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.
 2. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 3. Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 4. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek, bu doğrultuda mesleki Konfederasyonlara üye olmak.
 5. Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üye gazeteciler derneklerini temsil etmek.
 6. Mesleğin ve federasyonun gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.
 7. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.
 8. Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurtiçinde ya da yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek.
 9. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için federasyonun veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal etmek, ettirmek ve satmak.
 10. Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.
 11. Mesleğin geliştirilmesi, federasyonun, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üye derneklere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak. Bu amaçla; gerektiğinde  bir şirket kurmak, bir şirkete ortak olmak, bir şirket satın almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak.
 12. Federasyonu oluşturan derneklerin üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
 13. AGF’yi oluşturan derneklerin üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak.
 14. Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak. Yerel, ulusal ve uluslararası projeler üretmek, projelere katılmak ve bu doğrultuda ortaklıklar yapmak.
 15. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
 16. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
 17. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
 18. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.
 19. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.
 20. Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara katılmak. AGF’nin yıllık katkısı günün şartlarına göre, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 21. Mesleki ve sosyal gelişme için üye gazeteciler dernekleri üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
 22. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
 23. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

 

 

BÖLÜM: II

ÜYELİK

Federasyona üyelik

MADDE 4 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na, medya, basın, elektronik yayıncılık konularında Akdeniz Bölgesi’nde illerde ve ilçelerde kurulmuş ve kurulacak olan dernekler, kayıtlı üyelerinin en az yüzde 20’si basın kartı taşıması, basın kartı almaya haiz olması veya 5953 sayılı Kanuna bağlı fikir işçisi olması koşuluyla üye olabilirler. Başkanlar Konseyi’nin toplantıda alacağı öneri kararı ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kesinleşir. Federasyona üye olan kuruluşlar tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde federasyon hiçbir hak talep etmez.

 

Üye olma şartları

MADDE 5 – Dernek merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş olmalıdır.

 

Üyelik için başvuru

MADDE 6 – Gazeteciler Derneğinin üyelik için başvuru yazısı, yönetim kurulu üyelerinin listesi, basın kartlı ve 5953 sayılı Kanuna bağlı fikir işçisi olan üyelerin, kart numaralarıyla birlikte listesi, federasyon genel merkezine ulaştırılması ile başvuru yapılmış sayılır.

 

Üyelik hakkında karar

MADDE 7 – Üyelik başvurusu yapan gazeteciler derneğinin bilgileri ilk Başkanlar Konseyi Toplantısında gündeme alınarak karar verilir, üye olmak isteyen gazeteciler derneğinin bölgesinde bulunan Akdeniz Gazeteciler Federasyonuna üye, gazeteciler dernekleri başkanlarına veya başvuruyu yapan bölgeden sorumlu AGF Yönetim kurulu üyesine görüşleri sorularak tavsiye kararı alınır. AGF Yönetim Kurulu üyeliği uygun görmesi halinde 30 gün içinde karar alır ve ilgili derneğe yazılı olarak bildirir.

 

Üyelerin hakları

MADDE 8 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na üye olan Gazeteciler Derneği, Federasyon Genel kurulunda delege yöntemi ile temsil edilir ve delegeler federasyon organlarında görev alabilir. Üye dernekler Başkanlar Konseyi toplantılarında mevcut cemiyet başkanları veya görevlendirecekleri bir yönetim kurulu üyeleri ile temsil edilirler. Üye dernekler Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun düzenlediği her türlü etkinliğe talep edilen oranda katılırlar.

 

Üyelik ilkeleri

MADDE 9 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na üyelik başvurusunda bulunan gazeteciler dernekleri ve o derneklerin üyeleri, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu üyesi dernekler ve üyeleri, diğer üyelere, AGF ye ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer veremez.

 

Diğer yükümlülükler, yaptırımlar ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 10 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:

 1. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen derneklerin üyeliklerinin son bulması için Yönetim Kurulu tarafından Onur Kurulu’na sevk edilir. Onur Kurulu ihraç kararı verirse Yönetim Kurulu ilk Başkanlar Konseyine toplantısına getirir. Başkanlar Konseyi’nin çoğunluğunun aldığı karar sonucunda Yönetim Kurulu üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verir.
 2. Üye dernekler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üye derneğin Federasyona kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üye derneklerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
 3. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üye derneğin üyeliği düşer. Bu derneğin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
 4. Üye dernek federasyondan ayrılmak isterse, genel kurulunda salt çoğunlukla karar alması gerekir. Genel Kurul Kararı bir başvuru yazısı ile Federasyon Yönetim Kurulu’na bildirilir. Üye derneğin Federasyon’a üyelikten ayrıldığına dair yazılı başvurusunun genel merkeze ulaşması ile üyelik sona erer.
 5. Federasyona üye derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yasal olarak derneklere üye olma hakkını kaybetmeleri durumunda, Onur Kurulu ve Başkanlar Konseyi’nin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla başkan veya üyenin konsey ve kurul üyelikleri düşer. Ancak derneğin üyeliği devam eder.
 6. Ayrılma ve çıkarma hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üye derneğin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğden itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı üye derneğin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

Bölüm: III

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin Organları

MADDE 11 – Derneğin organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu
 4. d) Onur Kurulu
 5. e) Yüksek İstişare Kurulu

 

Genel Kurul

MADDE 12 – Genel kurul, Üye dernekleri temsilen gelen delegelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir Haziran ayında yönetim kurulunun çağrısı ile, federasyon başkanının bulunduğu il’de olağan olarak toplanır.

Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin gönderdiği delegelerden oluşur.

Delegelerin oluşumu şöyledir.

 • Federasyona üye her derneğin genel kurulda seçilmiş başkanı, aynı zamanda üye derneğin genel kurulunun karar almasıyla federasyonun genel kurul delegesidir,
 • Federasyona üye derneklerden, il merkezlerinde en çok sarı basın kartına sahip olan dernek, genel kurulunda seçilmiş olmak kaydıyla AGF genel kurulunda başkanla birlikte toplam 4 delege ile temsil edilir,
 • İl ve ilçedeki federasyona üye en çok sarı basın kartına sahip olan derneğin dışındaki diğer dernekler ise, seçilmiş dernek başkanları dahil 3 delege olarak temsil edilirler.

 

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 13 – Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon genel kurul delegelerinin üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanır.

Denetleme kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin kararına başvurulur.

 

Çağrı usulü

MADDE 14 – Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Yönetim kurulu, genel kurula katılacak delegelere genel kurulun gündemini, genel kurul tarihinden en az 15 gün önceden toplantı günü, yeri ve saatini yazılı olarak ya da federasyonun resmi internet sitesinde ya da elektronik posta yoluyla duyurur. Bu duyuruda birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul toplantısının en az bir hafta sonra (en çok 60 gün sonra) yine günü, saati ve yeri belirtilerek, çoğunluk aranmaksızın toplanacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az 60 günden çok olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı usulü

Madde 15 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğu, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 16 – Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylama ile veya açık oylama ile yapılacağına, genel kurulda karar verilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Kurulların seçimi

MADDE 17 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu, Genel Başkanı, Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Onur Kurulunu ve Yüksek İstişare Kurulu asıl ve yedek üyelerini yasada belirtilen şekilde seçer.

 1. A) Genel Kurul Delegelerinin, organlara aday olabilmeleri için:

01) Bir delege hem Yönetim hem de Denetim kurulunda görev alamaz.

02) Genel Başkan adaylarının en az 10 yıl  sarı basın kartı sahibi olması gerekir.

 1. B) Adaylık başvurusu

Genel kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan AGF Genel Kurul Delegeleri; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na bir Başkan adayının listesi ile birlikte aday olabilir.

Başkan adayları;

– Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,

– Yönetim Kurulu başlığı altında 8 üyenin adlarını ve soyadlarını, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 5 üyenin ad ve soyadlarını,

– Denetleme Kurulu başlığı altında 3 üyenin adlarını ve soyadlarını, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 3 üyenin ad ve soyadlarını,

– Onur Kurulu başlığı altında 3 üyenin adlarını ve soyadlarını, Onur Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında  3 üyenin ad ve soyadlarını,

– Yüksek İstişare Kurulu başlığı altında 5 asıl, Yüksek İstişare Kurulu Yedek Üyeliği başlığı altında 3 üyenin ad ve soyadlarını seçim için düzenleyecekleri listeye yazar.

 1. C) Oy kullanımı ve sayımı

01) Seçimler, gizli oy ve açık sayımla veya Genel Kurulda oylanmak şartıyla açık oylama yöntemiyle yapılır.

02) Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı birer gözlemci bulundurabilir.

03) Her delege, oyunu kendi kullanmak zorundadır.

04) Seçime katılan delegeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif Heyeti”nce oluşturulacak en az iki kişiden oluşan sandık kurullarının önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel Kurul Delege Katılım Listesi’nde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa atarak oylarını kullanır.

05) Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; o sayıda zarf, rast gele seçilerek, açılmadan yok edilir.

 1. D) Seçim sonuçları

01) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.

02) Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurula açıklar.

03) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Akdeniz Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 1. a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

Genel kurulun görev ve yetkileri:

MADDE 18 – Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

01) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu delegeler arasından Genel Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu asıl ve gerekirse yedek üyelerini aday listeleri arasından tek liste halinde seçer.

02) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

03) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

04) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca Akdeniz Gazeteciler Federasyonu için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

05) Federasyonun uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek,

06) Federasyonun feshedilmesi,

07) Federasyonun amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf, yardımlaşma sandığı, emekli sandığı, gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar almak.

08) Yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurma veya kurulmuş şirketlere ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

09) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

10) Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun  diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

11) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, bu yetkilerini başka kurullara devredemez.

 

Başkanın görev ve yetkileri

Madde 19 – Başkan’ın görevleri şunlardır:

 1. a) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu’na başkanlık yapmak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak veya uygulatmak,
 2. b) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütmek,
 3. c) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun iştirak edeceği veya kuracağı her türlü ticari şirketlere Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak,
 4. d) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nu yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 5. e) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ, önerileri vs. değerlendirerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi veya Genel Kurul gündemine almak,

 

Yönetim Kurulu

MADDE 20 – Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından 3 yıl için seçilen başkan ve 8 üyeden oluşur. Ayrıca  5 yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde yönetim kurulu Genel Başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın üç yıl için bir Genel Başkan Vekili, 2 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter yardımcısı ile 1 Genel Saymanı gizli oy ve açık tasnif usulüyle veya açık oylama ile seçer.

Genel kurul sonuç bildirimini 30 gün içinde en büyük mülki amirliğe verir.

Genel Başkan Federasyonu temsil eder. Genel Sayman federasyonun mali işlemlerinden ve bununla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında, kurulun olağan toplantılarını gün ve saatini belirler. Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. Olağan toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste dört olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek üye listesinden belirlenen bir yedek üye çağrılır. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

Genel Başkanlığın ölüm veya istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni Genel Başkan seçilir. Yeni seçilen Genel Başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan Genel Kurula altı ay kala boşalma halinde Genel Başkan Vekili görevi Olağan Genel Kurula kadar yürütür.

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 21 – Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

01) Tüzüğün 2’inci ve 3’üncü maddesinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek.

02) Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.

03) Federasyonun gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

04) Mesleğin gelişimi ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak.

05) Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nun uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek.

06) Gerekli gördüğü sayıda komite oluşturup bu komitelere başkan ve üyeleri atamak.

07) Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

08) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

09) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

10) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

11) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12) Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13) Dernekler Yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.

 

Federasyon Karşısında Taraf Olmamak

Madde 22- Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri AGF ile ilgili iş ve işlemlerde kendilerine maddi olanak sağlayacak işler yapamazlar.

 

Denetleme Kurulu

MADDE 23 – Denetleme kurulu genel kurulca 3 yıl için seçilen 3 üyeden oluşur. Aynı seçimde ayrıca  3 yedek üye seçilir.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir.

Kurul seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkanlık yapar.

 

Denetleme Kurulu’nun görevleri

MADDE 24 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu tüzüğünde tespit edilen esas ve usuller ve yürürlükteki yasalara göre belirlenmiş aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme Kurulu yürürlükteki mevzuata göre iç denetim yapar.

Denetleme Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Onur Kurulu

MADDE 25 – Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az on yıllık meslek kıdemi olan 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında görev bölümü yaparak kendi arasında bir başkan ile bir yazman seçer. AGF nin amaçlarına ve mesleğin onuruna aykırı tavır ve eylemlerde bulunan üye cemiyetler hakkında görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

 

Onur Kurulunun çalışmaları

Madde 26- Onur Kurulu, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündemle toplanır. Onur Kurulu gündemindeki konuları 15 gün içinde görüşür ve karara bağlar. Yönetim Kuruluna bildirir, yönetim kurulu kararı uygulayıp uygulamamakta serbesttir.

 

Başkanlar Konseyi

Madde 27 –

Üye kuruluşların başkanlarından oluşur. Yılda en az iki kez olmak üzere olağan olarak toplanır. En az üçte bir üyenin yazılı başvurusu veya genel başkanın istemi üzerine olağanüstü olarak da toplanır.

Başkanlar Konseyi’nin görevleri şunlardır;

a- Üye kuruluşların sorunlarını dile getirir ve bu konuda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,

b- Basın mesleği ile ilgili yasa, tasarı ve diğer mevzuatla ilgili görüş bildirir,

c- Federasyonun iç ve dış genel politikasını inceleyerek tartışır, görüş ve önerilerini saptayarak, Yönetim Kurulu’na sunar,

d- Üyeliğe başvuran kuruluşlar hakkında karar verir ve Yönetim Kurulu’na bildirir, Üye cemiyetin üyeliğinin silinmesi konusunda karar verir ve Yönetim Kuruluna bildirir.

e- Yönetim Kurulunun getirdiği konuları tartışır ve görüş bildirir.

 

Yüksek İstişare Kurulu

Madde 28 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu, federasyon kurucu başkanları, AGF eski yönetim kurulu üyeleri, meslekte tecrübeli ve başarılı AGF delegeleri arasından genel kurul tarafından seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yüksek İstişare Kurulu’nun görevleri

MADDE 29:

 1. Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde Başkanlar Konseyinde
  görüşülecek konulan belirler ve Yönetim Kuruluna önerir,
 2. Mesleki sorunlarla ilgili incelemeler yapar, başkanlar konseyinde tartışılmak üzere rapor hazırlar, yönetime sunar.
 3. TBMM’de meslek ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken ilgili komisyonlara
  sunulmak üzere yönetim kuruluna görüş bildirir,
 4. Gazeteciler Derneklerinin kendi bölgelerinde yaşanan sorun ve anlaşmazlıkların giderilmesinde “bilge ve akil adamlar” olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirilir ve çözümleri yönetim kuruluna bir raporla sunar,
 5. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Başkanlar Konseyi toplantılarına doğal üye olarak katılırlar,
 6. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

 

Disiplin işlemleri

Madde 30 – Disiplin işlemleri, yönetim kurulunca yürütülür. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu, yazılı şikâyet üzerine veya kendiliğinden yaptığı kovuşturma sonucunda, üyelik şartlarına, dernek tüzüğüne, mesleğin saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üye cemiyete veya delegeye, onur kurulunun da önerisiyle eylemin ağırlığına göre, yazılı uyarı, kınama  ve Başkanlar Konseyi’nin de kararıyla üyelikten ihraç cezalarından birini verir. Karar üye cemiyete tebliğ olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu durumda, genel kurul kararı belli oluncaya kadar anılan üye cemiyetin üyeliği askıda kalır.

 

Dernek görevlileri ve ücretleri

Madde 31 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır.

Yönetim Kurulu, Başkan’a bağlı profesyonel bir Genel Sekreter atayarak ücretli olarak görevlendirebilir.

 

Bölüm: IV

İDARİ VE MALİ İŞLER

Defter Tutma Esasları

Madde 32 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt geliri mevzuatta belirtilen limiti aştığında, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. AGF, bilanço esasına geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

AGF, ticari işletme kurarsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

Tutulacak defterler

Madde 33 – AGF aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1. A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

02) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

04) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

 1. B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

02) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

04) Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yevmiye defterinin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

Kayıt usulü – kayıt zamanı

Madde 34 – AGF’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

 

Defterlerin tasdiki

Madde 35 – Defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

 

Gelir ve gider belgeleri

Madde 36 – AGF gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

AGF giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. AGF, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.

AGF tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından AGF ne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde federasyon  tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Saklama süresi

Madde 37 – Defterler hariç olmak üzere, AGF tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Gelirler

Madde 38 – AGF’nin gelirleri şunlardır:

01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 500 (beşyüz) TL giriş aidatı,

02) Her üye cemiyetten delege başına yıllık 100 (yüz) TL üyelik aidatı,

03) Federasyonca yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,

04) Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,

05) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,

06) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,

07) Yardım ve bağışlar. Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

08) AGF’nin mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,

09) AGF’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler,

10) Reklam ve sponsor gelirleri,

11) Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,

12) Ürün satışından elde edilen gelirler.

13) Borçlanma.

14) Diğer gelirler.

 

Federasyonun borçlanma usulleri

Madde 39 – Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

 

Gider ve gelirlerde usul

Alındı belgelerinin biçimi

Madde 40 – AGF, gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri’ni yönetim kurulu kararıyla bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

 

Alındı belgelerinin bastırılması

Madde 41 – Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

 

Alındı belgelerinin kullanımı

Madde 43 – Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

 

Yetki belgesi

Madde 44 – AGF adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi üç (3) nüsha olarak düzenlenerek, AGF yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

 

Gelirlerin teslim edilmesi

Madde 45 – AGF adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç otuz gün içerisinde federasyon saymanına teslim ederler veya AGF’nin banka hesabına yatırırlar.

AGF kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 

Yardım alma

Madde 46 – AGF, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Tüzük değişikliği

Madde 47 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Federasyonun feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

Madde 48 – Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye işlemleri

Madde 49 – Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon  adında “Tasfiye Halinde Akdeniz Gazeteciler Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Mehmetçik Vakfı’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Bölüm: V

SİYASET YASAĞI

Madde 50 – AGF’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan AGF sorumlu değildir. Federasyon hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kesinlikle katılamaz.

 

Bölüm: VI

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 51 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bölüm: VII

FEDERASYONUN KURUCULARI

Madde 52:

Federasyon’un kurucusu olan kuruluşlar şunlardır:
Kurucu Derneklerin Ünvanı

Merkezi

İdari Adresleri

 

KURUCU YÖNETİM KURULU LİSTESİ

 

 

 

 

 

BÖLÜM : VIII

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1 – Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Tüzüğü ……. tarihinde yapılan genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
GEÇİCİ MADDE 2 – Kabul edilerek yürürlüğe giren tüzük tüm üyelere dağıtılmıştır.

Bu tüzük 52 (elli iki) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir.